Profile ATC 2014

Đối tác
Thẩm định giá Bất động sản TRANG CHỦ » Dịch vụ định giá » Thẩm định giá Bất động sản

Hiện nay, theo xu hướng quốc tế, các giao dịch bất động sản đều được một tổ chức tư vấn độc lập tư vấn thẩm định giá để đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong quá trình giao dịch tài sản.Thị trường  bất động sản tại Việt Nam hiện cũng đang phát triển, theo đó việc thẩm định giá bất động sản trong các giao dịch là vô cùng quan trọng góp phần đảm bảo các giao dịch đều phù hợp giá cả thị trường của tài sản, đó là giá trị có thể giao dịch thành công trong một thị trường minh bạch của mỗi tài sản.

Bất động sảncần thẩm địnhlà các tài sản bao gồm:

+ Đất đai;

+ Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể cả các tài sản gắn liền với nhà, công trình xây dựng đó;

+  Các tài sản khác gắn liền với đất đai;

+ Các tài sản khác do pháp luật quy định…

Các phương pháp thẩm định giá bất động sản thường dùng bao gồm:

+ Phương pháp định giá Bất động sản bằng phương pháp so sánh trực tiếp

+ Phương pháp thu nhập (còn gọi là phương pháp đầu tư hoặc phương pháp vốn hóa)

+ Phương pháp chi phí ( phương pháp giá thành)

+ Phương pháp lợi nhuận ( hay phương pháp hạch toán)

+ Phương pháp thặng dư (hay phương pháp phân tích kinh doanh / phát triển giả định)

+ Các phương pháp phù hợp khác

Mục đích thẩm định giá Bất động sản:

+ Tính tiền thuế với Nhà nước

+ Mua bán, chuyển nhượng, góp vốn;

+ Cổ phần hóa doanh nghiệp;

+ Xử lý nợ, giải thể doanh nghiệp;

+ Đền bù, bảo hiểm, khiếu nại;

+ Thế chấp tài sản, bảo lãnh tín dụng;

+ Hoạch toán ghi nhận kế toán;

+ Tư vấn và lập dự án đầu tư;

+ Các mục đích khác.


Views: 2317 Home Back Top
Hình ảnh hoạt động