Profile ATC 2014

Đối tác
Định giá Doanh nghiệp TRANG CHỦ » Dịch vụ định giá » Định giá Doanh nghiệp

ATC cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp cho các mục đích sau:

+  Xác định giá trị doanh nghiệp đểcổ phần hóa

+ Xác định giá trị doanh nghiệp để chia tách, sát nhập, giải thể

+ Xác định giá trị doanh nghiệp để mua bán (M&A)

+ Xác định giá trị doanh nghiệp để phát hành trái phiếu ra công chúng

+ Xác định giá trị doanh nghiệp phục vụ các mục đích quản trị khác

Tùy vào mục đích và hành lang pháp lý qui định, các chuyên gia lựa chọn một trong các phương pháp, hoặc phối hợp nhiều phương pháp sau:

+ Phương pháp giá trị tài sản thuần

+ Phương pháp chiết khấu luồng cổ tức

+ Phương pháp chiết khấu lợi nhuận

+ Phương pháp chiết khấu dòng tiền

+ Phương pháp hệ số giá/thu nhập(P/E)

Định giá doanh nghiệp là hoạt động tổng hợp việc định giá tài sản là hữu hình và tài sản là vô hình, vì vậy các chuyên gia phải rất linh hoạt và cân nhắc trong việc lựa chọn các phương pháp phù hợp.

Views: 2311 Home Back Top
Hình ảnh hoạt động